Kontakt ::

Schluss mit lustig!

Titel:

Müsje, Müsje
Wenn ich net mieh benn
Dat ruede Ribbelche
Wat wär ich ohne dich
Der Mann em wisse Keddel
En de Rompelsjaß
Heut' krieg ich sie rum
Zovell jedronke
Handy
Eefel
Knispel
Ongerm Appelboom

zur Bestellung ...


Müsje, Müsje

Ich soß noch ovends spät vürm Fernsehen, et leef wie ömme nex.
Do kohm e Müsje öm de Eck jeflitz.
Et lurt mich ahn, als wollt et sare: "Wat well der eentlich he?"
und zack, fott wor et in de Ritz.

Seitdem hät morjens rejelmäßig de Brüetchetüt e Lauch.
Os Zeidung, die ös zemlich ramponiert.
Die Chiochips sind leerjefresse, der Ress led witt verstreut,
dat Janze ös möt Köttele verziert.

Müsje, wenn ich dich zo packe kreje,
ich saren dir, dann witt et für dich eng.
Müsje, Müsje, och wenn ich et scheue:
Ich drehen dir trotzdem de Hals eröm.

Os Muus, die jeht an wirklich alles, an Wuesch, an Mehl, an Kies.
D'r Deibel weeß, wie die dat ferdisch brengk.
Un wenn jrad nex andres do ös, dann nemp se de Tapet,
die witt onge anjeknaach in voller Längk.

Im janze Huus hann ich de Läucher möt Jlaswoll zojestopp
un höngerher mit Jips zojeschmiert.
Ich denk: "Jetz häste endlich Rouh." Do sehn ich, wie die Muus
frech över ose Köchedesch marschiert.

Dann hann ich Falle opjestallt, su ahn de 20 Stöck,
möt jede Menge fettem Speck.
Am nächste Morje jeng ich lure: Keen Muus soß in de Fall,
nur der Speck wor weg.

In menger Wot hann ich et och noch möt Rattejeff probiert.
Doch os Muus jeng dovon net kapott.
Sujar möm Besem un möm Schluffe hann ich dat Dier jejaach.
Doch leider wor das Loder vell zo flott.

Müsje = Mäuschen
Brüetchetüt = Brötchentüte
Lauch = Loch
Wuesch = Wurst
Kies = Käse
anjeknaach = angeknabbert
Rattejeff = Rattengift
Schluffe = Hausschuhe
Loder = Biest, Luder

zurück ...

Wenn ich net mieh benn

Irjendwann schlät se ens
meng allerletzte Stond.
Ich wöß jo jern, wann jenau,
dat me sich richte könnt.
Am beste ös, me denk net dran,
me mäht sich nur verröck.
Ejal, wie lang et Lövve duert,
et verjeht doch vell zo flöck.

Oh, oh, oh, oh, wenn ich net mieh benn,
dann hühlt net lang eröm,
dat ös net schlömm.
oh, oh, oh, oh, wenn ich net mieh benn,
spellt mir e letztes Leed
bevür et affwärts jeht.

Sollt ich et eenes Dachs
dann övvestande hann,
nempt üch paar Stöndche frei
und doht de Anzoch ahn.
Joht nohm Bejräfnis
all op de Saal,
versufft me Jeld op eene Schlaach.
Mir ös et dann ejal.

Lövve = Leben
flöck = flott, schnell
hühlt = weint
et övverstande kann = es überstanden haben
Bejräfnis = Begräbnis

zurück ...

Dat ruede Ribbelche

Bei Schulze Fränz em Lade, do hatt ich et jesehn:
su e feines ruedes Ribbelche, net billig wor dat Döng.
Ich saht zu mengem Pap: "Pap, dat Moped moß ich hann.
Mir fehlen noch 200 Mark, dehs du mir noch jet dran?"

Zwei Woche späder kohm ich möm Ribbel öm de Eck.
Un von dem Daach ahn wor ich nur noch op Jöck.
Vom Sportplatz en de Disko un morjens ahn de Bahn.
Ich janz vür om Ribbelche un höngedrop Mariann.
Her janz vür om Ribbelche, un höngedrop Mariann.

Ihr könnt mir alles nemme, et Hemp, et Jeld, et Huus.
Doch me ruedes Ribbelche, dat röck ich net eruss.
Nee, se ruedes Ribbelche, dat röck her net eruss.

Wie off hann ich mich domols op die Zwöllef jelaat.
Manche Blötsch em Ribbelche, zu Huus wurd nex jesaht.
Fuhr ich voll vom Ball hehm, konnt kaum de Stroß noch sehn,
dann woß me ruedes Ribbelche de Wäesch janz von alleen.
Dann woß se ruedes Ribbelche de Wäesch janz von alleen.

Ich hann att längs e Auto, ne decke Daimler Benz.
E Huus un och e Fräuche, dozo zwei staatse Pänz.
Wenn ich ans de Möpp hann un hange schwer en Brass,
dann schnapp ich mir me Ribbelche, dann jev ich richtig Jas.
Dann schnapp her sich se Ribbelche, dann jett her richtig Jas.

Ribbelche.....................Moped (höchstens 50ccm)
op Jöck........................auf Tour
Hemp...........................Hemd
Blötsch.........................Beule
de Möpp hann...............schlechte Laune haben
schwer en Brass............arg gestreßt

zurück ...

Wat wär ich ohne dich

War wär en Kerch ohne Jlock? Wat wär en Jeeß ohne Bock?
Wat wär ne Meeste ohne Jesell?
Wat wär ne Bösch ohne Böhm? Wat wär e Leed ohne Tön?
Wat wär en Kermes ohne Karusell?

Wat wär ne Klo ohne Brell? Wat wär en Schöpp ohne Stöll?
Wat wär en Motter ohne Ongelachsschiev?
Wat wär e Hemp ohne Knopp? Wat wär ne Hals ohne Kopp?
Wat wär ne Zoch ohne Lokomotiv?

Und wat wär ich, wat wär ich nur ohne dich?
Ich wär janz kleen un alleen, kresch su joot wie nix op de Been.
Un wat wär ich, wat wär ich nur ohne dich?
Ich weeß et jenau: en janz, janz ärme Sau.

Wat wär en Wuesch ohne Pell? Wat wär en Bach ohne Quell?
Wat wär ne Hellije ohne Hellijescheng?
Wat wär ne Hongk ohne Flüh? Wat wär ne Stall ohne Strüh?
Wat wär en Fenster ohne Jadeng.

Wat wär e Huus ohne Wängk? E Jebeß ohne Zängk?
Wat wär e Auto ohne Benzin?
Wat wär en Kneip ohne Bier? Wat wär ne Zoo ohne Dier?
Wat wär e Büro ohne Kaffeemaschin?

Wat wär en Schruuf ohne Schletz? Wat wär en Spönn ohne Netz?
Wat wär ne Förschte ohne Revier?
Wat wär en Bank ohne Jeld? Wat wär en Stroß ohne Schöld?
Wat wär ne Suffkopp ohne Keß Bier?

Jeeß = Geiß, Ziege
Meeste = Meister
Brell = Brille
Schöpp = Schaufel, Schippe
Ongelachsschiev = Unterlagsscheibe
Hellijescheng = Heiligenschein
Hongk = Hund
Jadeng = Gardine
Schruuf = Schraube
Keß Bier = Kasten Bier

zurück ...

Der Mann em wisse Keddel

Menge Weisheitszangk deht att iewisch lang
ove rächs erbärmlich wieh.
Wenn ich hatt drop bieß, merk ich, wie et rieß,
john für Pengk bahl en de Hüh.
Doch ich benn zo bangk, denn vürm Zahnarz hann
ich en Riesenscheß.
Doch et hätt keene Zweck, denn me Back ös deck.
Un jetz, jetz hammer de Dreß.

Wenn der Mann em wisse Keddel
bei mir ahn ze bohre fängk,
rötsch et Hätz mir en de Botz raff
un ich maach mir fass ent Hemp.
Un ich schweeste un ich schreie
un ich denk: "Oh Jott, ich sterv!"
Denn der Mann em wisse Keddel,
der bohrt voll op mengem Nerv.

Doch et duert net lang, do fängk der Zangk
att wedde zo brimsche ahn.
Ich denk: "Dat kann net senn, dat bilds du dir en."
Doch die Pengk driev mich zom Wahn.
Iersch möt Schnaps gespöhlt, dann möt Ies geköhlt,
höngedrop drei Aspirin.
Un ich legge wie e Veh, doch et help nex mieh,
net die beste Medizin.

Menge Opa hät et joot, menge Opa ös fein eruss.
der hät keen Zangkpengk mieh, menge Opa hät e Jebeß.
Nur ich ärme Deuvel, ich moß wedde henn.
Ich hann am Donnersdaach ne neue Termin...

rieß = reißt
Pengk = Pein, Schmerz
Riesenscheß = große Angst
wiss = weiß
Keddel = Kittel
ich schweeste = ich schwitze
zo brimsche = zu schmerzen
Ies = Eis
ich legge = ich leide
Jebeß = Gebiß

zurück ...

En de Rompelsjaß

En de Rompelsjaß, en de Rompelsjaß,
do hatten mir att ärsch vell Spaß.
Do wonnt Marie-Luis', dat ös vür keene fies.
Dat hät e janz witt Hätz für jede jonge Fetz.

Marie-Luis' ös net verkiert,
denn bei dem hann mir all jeliert.
Dat kennt sich us, dat weeß Bescheed,
wie dat Spöllche jeht.

En de Rompelsjaß, en de Rompelsjaß
stonnt eene röm un wor janz blaß.
Her hatt' noch keen Courage, hatt' Angs vür de Blamage.
Marie-Luis' reef: "Mann! Nu stell dich net su ahn!"

En de Rompelsjaß, en de Rompelsjaß,
do witt jenaustens opjepaß,
wer bei Marie Luis' mieh als e Stöndche bliev.
Un mancher jeht zum Schluß op weeche Been no Huus.

En de Rompelsjaß, en de Rompelsjaß,
do hatte mir att ärsch vell Spaß,
denn möt Marie-Luis', do kreste keene Knies.
Un wat dat Schönste ös: Et hätt' su'n schwere Bröß.

Rompelsjaß......................Rumpelsgasse
witt Hätz..........................weites Herz
jonge Fetz.........................junger Kerl
jeliert.................................gelernt
Knies................................Krach
Bröß.................................Brüste, Busen

zurück ...

Heut' krieg ich sie rum

Den Müll rausgebracht und das Bett gemacht,
heut' krieg ich sie rum.
Durch die Küche gewischt, denn Sauberkeit ist Pflicht,
heut' krieg ich sie rum.

Spül in die Maschine, weg mit der "Praline",
heut' krieg ich sie rum.
Socken in die Wäsche, hab ich denn noch frische?
Heut' krieg ich sie rum.

Ein paar Minuten noch, dann muß sie da sein.
Dann steht sie endlich vor der Tür.
Ein paar Minuten noch, dann muß sie da sein.
Dann, Leute, dann gehört sie mir.

Die Kartoffeln geschält, den Schampus kalt gestellt,
heut' krieg ich sie rum.
Den Tisch gedeckt und die Kerzen angesteckt,
heut' krieg ich sie rum.

Die Ente ist schon gar, mit dem Rotkohl alles klar.
Heut' krieg ich sie rum.
Ein Eis zum Dessert, ein Schnäpschen hinterher,
heut' krieg ich sie rum.

Geduscht und rasiert, die Schuhe poliert,
heut' krieg ich sie rum.
In die Hose, ins Hemd und rasch noch gekämmt,
heut' krieg ich sie rum.

Ein bißchen Gel ins Haar, was macht der Pickel denn da,
heut' krieg ich sie rum.
Es ist schon sieben Uhr, wo bleibt sie denn nur?
Heut' krieg ich sie rum.

zurück ...

Zovell jedronke

Her schläät de Ohre op un säht: "Wo benn ich?"
Her led im Bett, alles deht öm wieh.
Der Kopp ös deck verbonge, de Ärm in Jips,
un et lenke Been stipp in de Hüh.
En Schwester kütt erenn un fröt: "Wie geht's uns?
Da ham wir aber noch mal Glück gehabt."
Die Döktisch hatten ahn öm lang, lang operiert.
Dr Dued, der hatt' en onjefähr jeschnapp.

Zovell jedronke, zo lang jefiert
un wie ömme vell zovell riskiert.
Zo schnell jefahre, zo spät jebrems.
Un op emol wor et dann passiert.

Der neue GTI, der ös im Eimer.
Der Boom, der wor e beßje zo stabil.
Die Versicherung bezahlt net eene Penning.
Her hatt' ahn de zweienhalf Promill.
Wat soll et, Pech jehatt, do mähste nex dran,
de Führerscheng ös her ajangs ens quitt.
Her hät keen blasse Ahnung, wie her de nächste Zitt
janz ohne Auto noh de Ärbed kütt.

Een Saach mäht öm ze backe, die deht öm deck:
Möm Fußballspelle ös et jetz vorbei.
Un bös her iersch ens wedde richtig loofe kann,
witt dat noch en fiese Quälerei.

Ohre = Augen
Döktisch = Doktoren, Ärzte
Dr Dued = der Tod
ajangs = vorerst einmal
mäht öm ze backe = macht ihm zu schaffen
die deht öm deck = die tut ihm weh
iersch = erst

zurück ...

Handy

Handy, Handy, jeder hät e Handy, jeder bruch e Handy.
De Doktor, de Pastur, de Bäcker un de Bur
häste jetz direk am Uhr, denn die hann all e Handy.
Handy, jeder hät e Handy, nex löv ohne Handy.
Et pieps jetz överall, em Jade un em Stall,
hält jeder senge Kall, denn all hann se e Handy.

Handy, un wenn ich schlof, dann kütt et vür.
Handy, dat ich em Drohm telefonier.
Handy, dann hür ich menge Chef, der bröllt:
Du, verdammte Schlofmötz, häs dich wedder ens verpennt.
Du kress de Papiere, meng Jedold ös jetz am Engk.

Handy, jeder hät e Handy, nex löf ohne Handy.
Un john ich en de Bött, hol ich dat Dönge möt,
nur, falls ne Anroof kött. Dann jrief ich mir me Handy.

Handy, am Monatsengk fälls du en Schwäch.
Handy, dann denks Du: "Leck mich en de Täsch!"
Handy, "dat kann doch jarnet möglich senn.
Die Rechnung kann net stemme, die ös jarantiert verkiert,
ich hann em janze Lövve net suvell telefoniert."

Handy, dohn mir ens de Handy, du häs doch e Handy.
Denn menge Apparat hät leider schlapp jemaat,
hann nex mieh op de Kaat, wat nötz mir jetz me Handy.

Bur = Bauer
Jade = Garten
senge Kall = sein Schwätzchen
Drohm = Traum
Bött = Badewanne
dat Dönge = das Ding
fälls du en Schwäch = aus allen Wolken fallen

zurück ...

Eefel

Wer dich kennt, meng Eefel,
der weeß, wat her an dir hät:
Deng Köh, die friedlich op de Weed
ihr Jras vür sich henn am Käue senn.
Deng Bäch, die, noch klor un fresch,
en Freud senn für jede Fesch.
Un Dörpche ducken sich am Hang,
su als wären se jet bang.

Du bös rouh, du bös kalt,
bös Millione Johr alt.
Meng Eefel, du häs ke sonnig Jemöt.
Ejal wie fraggisch du bös,
ich loß dich nie im Reß,
sulang wie me Hätz noch schläät.

Ne Trecker tuckert dörch et Feld,
ne Hongk jault se Morjeleed.
Et simsch und brimsch en jede Heck,
denn die Beije danze dörch de Blöte.
En ahl Schür waat op der Daach,
an dem se zosammekrach.
Un die Wiever op de Stroß
verzällen sich jet us dr Blos.

Wöngdezitt, hatt un lang,
strich alles jrau en jrau.
Növel läd sich op den Siel,
et tröötsch wie us jrueße Eeme.
Un manchmol do blös et su,
als jöv et ke Morje mieh.
Doch wer dat net verdrare kann,
der moß lure, wo her bliev.

Ich hang an dir, Eefel, wie e Köngk an dr Mam.
Möht ich von dir fott, wür ich stervenskrank.
Deng Hövvele, deng Bösche, die däht ich vermesse.
:. Kenn he jede Steen, he benn ich dehehm.:

Weed = Weide, Wiese
Dörpche = Dörfchen
fraggisch = naßkalt, ungemütlich
Hongk = Hund
simsch un brimsch = summt und brummt
Beije = Bienen
Schür = Scheune
us dr Blos = aus dem Nähkästchen, tratschen
Wöngdezitt = Winterzeit
Növel = Nebel
Siel = Seele
tröötsche = regnen
Hövvele = Hügel
Bösche = Wälder

zurück ...

Knispel

Knispel hät et net eenfach, denn schon seit Woche,
dohn em all Knoche saumäßig wieh.
De Doktor säht, et wär Rheuma, ahn su' ne Saache,
könnt mer nix maache, dat wär de Verschleiß.

Knispel wor nie verhierod, her hat jo seng Motter,
die em de Botteramm jeschmiert hät.
Letz Johr ös se jestorve, weil Knispel nix kann,
ös her ohne Mamm ne janz ärme Deuvel.

Knispel, maach dir nix druß, drönk leever us,
mir kreje noch eene.
Alles witt wedde joot, Knispel, nur Moot,
en Rund noch, Marlene. Mamamamamamarlene.

Knispel krett net vell Rente, zowenig zom Lövve
zovell öm zo sterve, kütt jrad esu hin.
Knispel mäht ans ens Bustour, domöt her ens russkütt,
jet von de Welt sitt, nur für ne Daach lang.

Knispel wollt Fastelovend emol ens Prinz senn.
bütze un jeck senn, ejal wat et koß.
Öm Kostüm un Kamelle als Prinz zo bezahle,
hät Knispel dat ahle Hüsje vertitsch.

verhierod = verheiratet
russkütt = rauskommt
vertitsch = verkauft

zurück ...

Ongerm Appelboom

Ihr könnt mich all ens jern hann,
ich maach dat net mieh möt.
Dr janzen Daach nur Hektik,
un keen Mensch hät mieh Zitt.
Mer krett jo kaum de Kier noch,
für op de Klo ze john.
Af höck, dat könnt ihr jläuve,
weren ich mir de Rouh andohn.

Ich leje ongerm Appelboom
un föhle mich sauwohl.
Ich hätt jo noch su vell ze dohn.
Dat ös mir piepejal.
Et Sönnche schengk mir op dr Buch.
Ich drööm su vür mich henn.
Ich leje ongerm Appelboom
un denke an Christien.

Die Wolleke huh am Hemmel
trecke stell an mir vorbei.
Un bove do em Appelboom
söngk eene "Tirilei".
Die Bladdere, die ruesche leis,
et rüsch noh freschem Heu.
Ach, wär dat schön, hätt ich jetz nur
me Christien dobei.

He könnt ich iewisch leje
bös an me sielisch Engk.
Wenn net die blöde Fleesch wär,
die mich de janze Zitt att zängk.
Awaat, wenn ich dich kreje,
dann schlaren ich dich breet.
Doch selvs zom Flejefange
benn ich noch vell zo möd.

Appelboom = Apfelbaum
de Kier = die Kurve
bove = oben
Bladdere = Blätter
ruesche = rauschen
sielisch Engk = seliges Ende
Fleesch = Fliege
awaat = na warte

zurück ...