Kontakt ::

Handy

Titel:

Handy
Prommeschnaps
Wat wär ich ohne dich
UsjeblevveHandy

Handy, Handy, jeder hät e Handy, jeder bruch e Handy.
De Doktor, de Pastur, de Bäcker un de Bur
häste jetz direk am Uhr, denn die hann all e Handy.
Handy, jeder hät e Handy, nex löv ohne Handy.
Et pieps jetz överall, em Jade un em Stall,
hält jeder senge Kall, denn all hann se e Handy.

Handy, un wenn ich schlof, dann kütt et vür.
Handy, dat ich em Drohm telefonier.
Handy, dann hür ich menge Chef, der bröllt:
Du, verdammte Schlofmötz, häs dich wedder ens verpennt.
Du kress de Papiere, meng Jedold ös jetz am Engk.

Handy, jeder hät e Handy, nex löf ohne Handy.
Un john ich en de Bött, hol ich dat Dönge möt,
nur, falls ne Anroof kött. Dann jrief ich mir me Handy.

Handy, am Monatsengk fälls du en Schwäch.
Handy, dann denks Du: "Leck mich en de Täsch!"
Handy, "dat kann doch jarnet möglich senn.
Die Rechnung kann net stemme, die ös jarantiert verkiert,
ich hann em janze Lövve net suvell telefoniert."

Handy, dohn mir ens de Handy, du häs doch e Handy.
Denn menge Apparat hät leider schlapp jemaat,
hann nex mieh op de Kaat, wat nötz mir jetz me Handy.

Bur = Bauer
Jade = Garten
senge Kall = sein Schwätzchen
Drohm = Traum
Bött = Badewanne
dat Dönge = das Ding
fälls du en Schwäch = aus allen Wolken fallen

zurück ...

Prommeschnaps

Försters Jupp, dat wössen all,
brennt Prommeschnaps im Höhnerstall.
Un die Löck von rengseröm,
die brengen öm de Promme henn.
Von sengem Ohm hatt' Jupp jeliert,
wie mer am besten destilliert.
Jupp, der maht dat janz jenau,
söss wur dat nex möt dem Schabau.

Prommeschnaps ös joot vür et Liev,
Weil mer su bei Laune bliev.
Jeden Daach e Jlas dovon
Un mer föhlt sich wedder jong.

Seit langem hat die Polizei
de Peck op Jupp seng Brennerei.
Un enes Morjens stonnt die Schmier
em Höhnerställche vür de Dür.
"Jupp, dat kütt dich dür ze stohn",
saht der Gerndarm un woll att john.
Jupp, der holt de Flasch eruss
Un schott der Schmier ne Joode us.

Jupp, der hatt' seng jrüeßste Spaaß:
Die Polizisten schnorkste fass.
Un dann wur die Brennerei
Versteck beim Nohber ongerm Heu.
Seit der Zitt hatt' Jupp nie mieh
Brassel möt de Gendarmerie.
Für en extra Flasch Schaubau
Lätt en de Polizei en Rouh.

Musik: Irisches Traditional, Text: Günter Hochgürtel - 1985

zurück ...

Wat wär ich ohne dich

War wär en Kerch ohne Jlock? Wat wär en Jeeß ohne Bock?
Wat wär ne Meeste ohne Jesell?
Wat wär ne Bösch ohne Böhm? Wat wär e Leed ohne Tön?
Wat wär en Kermes ohne Karusell?

Wat wär ne Klo ohne Brell? Wat wär en Schöpp ohne Stöll?
Wat wär en Motter ohne Ongelachsschiev?
Wat wär e Hemp ohne Knopp? Wat wär ne Hals ohne Kopp?
Wat wär ne Zoch ohne Lokomotiv?

Und wat wär ich, wat wär ich nur ohne dich?
Ich wär janz kleen un alleen, kresch su joot wie nix op de Been.
Un wat wär ich, wat wär ich nur ohne dich?
Ich weeß et jenau: en janz, janz ärme Sau.

Wat wär en Wuesch ohne Pell? Wat wär en Bach ohne Quell?
Wat wär ne Hellije ohne Hellijescheng?
Wat wär ne Hongk ohne Flüh? Wat wär ne Stall ohne Strüh?
Wat wär en Fenster ohne Jadeng.

Wat wär e Huus ohne Wängk? E Jebeß ohne Zängk?
Wat wär e Auto ohne Benzin?
Wat wär en Kneip ohne Bier? Wat wär ne Zoo ohne Dier?
Wat wär e Büro ohne Kaffeemaschin?

Wat wär en Schruuf ohne Schletz? Wat wär en Spönn ohne Netz?
Wat wär ne Förschte ohne Revier?
Wat wär en Bank ohne Jeld? Wat wär en Stroß ohne Schöld?
Wat wär ne Suffkopp ohne Keß Bier?

Jeeß = Geiß, Ziege
Meeste = Meister
Brell = Brille
Schöpp = Schaufel, Schippe
Ongelachsschiev = Unterlagsscheibe
Hellijescheng = Heiligenschein
Hongk = Hund
Jadeng = Gardine
Schruuf = Schraube
Keß Bier = Kasten Bier

zurück ...

Usjeblevve

Lur mich doch net su jeftig ahn. Wat hann ich dir jedohn?
Waröm less du net im Bett? Du schlöfs doch söss att lang.
Maach jo senn, dat ich e bessje ärsch besoffe benn.
Doch sach wir ens, wat soll dat Spöll? Wat ös dodran su schlömm?

Wat schreist du he su laut eröm? Dat ös doch net normal?
Dich hürt me bös ent Dörp erenn. Häss du se net mieh all?
Maach jo senn, dat ich e bessje usjeblevve benn.
Du weeß, beim Kaate jeht de Zitt off vell zo schnell eröm.

Nu hür schon op möt dem Jehühl. Help me leeve us dr Jack.
Deng Schengerei, die jeht mir langsam zemlich op dr Sack.
Wejen der paar läppche Bierche mähs du su'ne Danz.
Ich hann de Nas jestreche voll. Weeßte, wat du mich ens kanns?

Nu lur mich net su jeftig ahn. Un jev dich in de Rouh.
Stell dich net ahn, komm bei mich bei und maach deng Ohre zo.
Morje sitt die Welt att wedde janz, janz anders us.
Dann koofe mir beim C & A für dich en neue Blus.

Text und Musik: Günter Hochgürtel - 1996

zurück ...