Kontakt ::

Höngerm Bröddezong

Titel:

Los, Hein, drop
Nempt mich möt
Hersleed
Letzte Naat schlooch Martha zo
Mir senn von höngerm Bröddezong
Rötsch mir de Buckel raff
Bös dat de Wöngk sich wedder dreht
All die ärme Dierche
Leev Mam
Diddleybum-Song
Möt Hipp-hipp-hurra
Börjemeeste NieresLos, Hein, drop

Kennt ihr net die Story von Hein, dem Kleederschrank.
Der hatt' jet in de Maue, do wur mer richtig bang.
Der Hein, dat wor ne joode Kerl, däht keenem jet zo leed.
Doch manche Löck, die dahten sich: "Der Jong, der ös jet blöd."

Dem Hein seng Frau, dat Anna, dat hatt' et Rejement.
Der ärme Kerl moht putze. Her wor att dran jewönnt.
Un Anna, dat verdammte Biess, poussiert möt Nohbersch Chress.
Un hatt' der Hein net joot jefäsch, dann krosch der och noch Schmess.

Un jetz los, Hein, drop, trött se in de Fott,
bös net bang, treck dem Biess die Uhre lang.
Pack se dir beim Fraaß, schlaach se kräftig op de Nas.
Wenn Anna sich noch röpp, jo Hein, dann dreisch se , dat et stöpp.

Mit fuhre möt dem Hein zuletz noh Kölle an dr Dom.
Mir wollte demonstriere jejen Bombe un Atom.
Die Polizei hollt Knöppel russ un schlooch os op de Sack.
Der Hein, der hatt' möt eener Hangk drei Jröne att jepack.

Der Hein, der wor beim Fußballspöll de beste Mann om Platz.
Doch wenn seng Elf im Rückstand looch, dann jov et ans Rabbatz.
Der Libero, der hollt der Hein von hönge von de Been.
Der Schiedsrichter, die doofe Nos, der hatt' dat net jesehn.

Der Herr Pastor, der säht zo Hein, meng Klütte senn su schwer,
ich däht se selver drare, wenn ich jet stärker wär.
Der Hein, der schleef die Klütte renn, däht wöhle wie ne Stier.
Un noher säht der Knieskopp dann: "Der Hergott dankt es dir."

Musik: irisches Traditional - Text: Günter Hochgürtel - 1983

zurück ...

Nempt mich möt

Ne Hoofe bongder Ware fuhr eenes Dachs bei os,
op dr Maat un maht do Halt, medde vür de Poss.
Ich jeng direck ens lure, wat et do net alles jov:
Elefante, Öselche un dressierte Schof.

Dat Zelt wur opjeschlare, et stonnt em Rubbeldikatz.
Menge Opa jov mir Jeld vür ne joode Platz.
Un als der Chef vom Janze sich zeech im schwatze Frack,
do hatt´ mich die Zirkusluff irjendwie jepack.

Un ich saht: "Nempt mich möt, nur e kleenes Stöck.
Ich kann Seelche sprönge, Jummitwist, Flicflac und Spajat.
Nempt mich möt op die Rees, denn ich wär et leevs,
statt iewisch in de Schöl zo john, ne Zirkusakrobat."

Su bahl die Schöl erömm wor, höngen mir an dr Mangnesch.
Braaten Foder vür die Perd, vür de Bär e Stöckche Fleesch.
Die Clowns un die Jongleure zeechten os ihr beste Tricks.
Doch kapiert hät keener jet, dat jeng os vell zo fix.

Ich hat meng Spellsaache un Plute enjepack,
leef domöt in Richtung Maat, Koffer huckepack.
Doch ich wor vell zo spät dran: Keene Zirkus witt un breet.
E paar Tränche kohme mir, ich däht mir selver leed.

zurück ...

Hersleed

De Äerpel senn im Keller un et Heu in de Schür.
Os Katz hät ihr Jonge, des Kier senn et vier.
Ich jläuv, et witt Wöngde, de Kält krüsch erahn.
De Növel steech morjens iersch spät in de Hüh.
Et rüsch verdächtig noh Schnie.

Maach de Dür zo, Marie,
de Herswöngk blös os de Blädder wedde ent Huus.
Komm jet bei mich, Marie, setz dich op me Knie.
Du weeß doch, wie jern ich möt dir schmuus.

Holl de Mantel vom Spichel, de Schal un de Mötz,
denn der Sturm pief att jetz dörch jede Retz.
Waröm fleje mit net wie die Schworbele fott,
övver et Meer in de Süden, wo et wärm ös alldaachs,
wo die Sonn selvs em Janur laach.

Mer kütt jetz des Morjens nur schwer usem Bett.
Wer dräht sich net leever noch ens flöck op en Sitt?
Hätt' ich dich net, Mariechen, dann sääch et schlääch us.
Nemm mich en de Ärm un weech mich sulang,
dat ich bös nächste Mai schloofe kann.

Wir hann suvell bettere Kält överstange,
su schnell brengk ne Eefeler nex öm.
Un mir senn keenem Sturm usem Wääch jejange.
Un erjendwann jeht och dr Haatmoont eröm.

Text und Musik: Günter Hochgürtel - 1989

zurück ...

Letzte Naat schlooch Martha zo

Dat ös jedes Mol e Drama, wenn des naats öm halve Vier
Hannes us dr Wietschaff kött, bös ove henn voll Schnaps un Bier.
Un mir leje en den Hecke, wenn her vür de Huusdür steht.
Plötzlich jet et Zänk un Krach: Martha wor noch wach.

Hoor zerzaus un Hemp zerrösse, su kött Hannes anjedresse,
wenn seng Frau en zweschehatt, dann ös der ärme Deuvel platt.
Blaues Ooch und decke Bühle, Hannes ös et für ze hühle.
Letzte Naat schlooch Martha zo un Hannes jeng k.o.

Martha ös e kräftig Fraumensch, resolut un couragiert.
Hannes hatt´ se vür e paar Johr op Mallorca kennejeliert.
Iersch jeng alles nett un freundlich, doch dat wor janz flott am Engk.
Hannes hatt´ seng Huhzittsnaat alleen om Klo verbraat.

Ömme woren se am hetze: "Hannes, du stehs ongerm Schluff.
Zeech dem Martha ens wer Chef ös un jangk en dr nächste Puff."
Hannes däht, wie öm jeroode, maht de janze Lohntüt drop.
Martha hät en dann möt Freud kräftig dörchjebläut.

Eenes schönen Daachs hat Hannes sich ent Kluester afjesatz.
Bei de fromme Jesuiten hatt´ her att ne faste Platz.
Plötzlich klopp et an de Pforte, Hannes woß, wer drusse stonnt.
Martha schreit: "Komm du noh Huus, dann schlaach ich dich zo Muus."

Text und Musik: GünterHochgürtel - 1988

zurück ...

Mir senn von höngerm Bröddezong

Mir senn von höngerm Bröddezong, mir hann ke Fernsehn un ke Telefon.
Zwölf Morje Land un aach Stöck Veh, mir rühren os nie weg von he.
Bei os bliev alles wie et wor, mir söngen allemann im Kerchenchor.
Dr Küster ös och Dirijent, weil der als eenzijer Note kennt.

Un jedes Wochenende brech die welde Meute
us Kölle, Bonn und Oche övver os erenn.
Dann holle mir os Köngde leever von de Stroße,
denn mer kann jo niemols wösse, wat dat vürn Lompe senn.

Mir senn von höngerm Bröddezong, mir hann ke Fernsehn un ke Telefon.
Bei os witt Schnaps noch selvs jemaht un jede Jrosche witt gespart.
De Kirmes ös os hühstes Fess, weil jeder drei Daach lang besoffe ös.
Möm Zabel häut mer op de Hahn. Der Kopp flüsch fott, der Rest bliev dran.

Seit neuestem jet et och bei os su`n Milzehüüsje,
wo Naats jet los ös, wo et ruede Lämpche brennt.
Wo all die schöne Hure schmuse möt de Bure.
Su manche hät dobei et Melke jlatt verpennt

Mir senn von höngerm Bröddezong, mir hann ke Fernsehn un ke Telefon.
Vür jedem Huus ne Hoofe Möss, os Landluff jett et janz omsöss.
Mir wähle ömme CDU, söss krejen mir Krach möt osrem Herrn Pastur.
Der bött in jeder Prozession: "Oh, Herr, laß siegen die Union!"

zurück ...

Rötsch mir de Buckel raff

Jetz ös Schluss, Mädche, emol ös et joot.
Ich benn net denge Willi, ich benn keene Idiot.
Wat hann ich net alles, alles nur vür dich jedohn.
Un zom Dank läss du mich im Rähn stohn.

Mädche, Mädche, rötsch mir de Buckel raff.

Jeden Samstag hann ich et Auto dir poliert.
Wenn de Kühlschrankdür kapott wor, hann ich se repariert.
Ich hann de Jeld, Jeld, Jeld jelönnt, wenn de wedde ens nex hatts.
Un du kroochs von mir et Campingzelt un meng beste Luffmatraz.

Mädche, Mädche, rötsch mir de Buckel raff.

Ömme häs du mich betupp, verroode un verkoof,
un ich hann dir noch jedes Woet jejloof.
Ömme häs du mich betupp, verroode un verkoof,
un ich hann dir noch jedes Woat jejloof.

Hann ich dich net jeden Daach vom Bus affjehollt?
Hann ich dir net Schmuck jekoof us Sölver un us Jold?
Un wenn de Krach möm Chef hatts, weil de nie pünktlich wors,
wer hät dat alles jradgeboore: Natürlich ich, der blöde Oas.

Mädche, Mädche, rötsch mir de Buckel raff.

Als Ersatzmann benn ich mir wirklich jet zo schad.
Ich benn an dengem Ware ömme nur et letzte Rad.
Rieß dich zosamme, och hühle help dir net.
Söck dir leeve eene blöde Kerl, der jlöcklich möt dir witt.

Mädche, Mädche, rötsch mir de Buckel raff.

Text und Musik: Günter Hochgürtel - 1990

zurück ...

Bös dat de Wöngk sich wedder dreht

Et letzte Mol de Stechuhr, du hürs noch de Siren:
Feierabend, un op emol stohn all Räder stell.
Jetz solle mir noh Huus john, de Firma ös am Engk.
Und dat alles, weil de Sparkass ahn ihr Jrosche well.
Os Produktion witt nächste Woch noh Portugal verlaht.
Denn do hann se jet Neues opjemaht.

Doch mir all blieve he, sulang et jeht,
sulang bös dat de Wöngk sich wedde dreht.
Su schnell deut os keener in de Eck.
Mir trecke osre Karre selver usem Dreck
Selver usem Dreck.

De Opa hatt' vürm Kreesch att seng Knauche schwer jeschennt,
krooch keen Luff mieh von dem Stöppe in de Jeeßerei.
De Papp jeng Aachunvierzisch als Schlosser in de Lier,
un beim Opbouw von de Werkshall wor her och att dobei.
Wor dat wirklich alles, alles vür de Katz?
Die do ove hann sich bei Zidde affjesatz.

Mir hann os krommjelaat, hann Naatschiet off jemaht,
nie jemeutert, wenn et samstags och ans späder wur.
Der Chef, der kallt noch von Aufträg, Jewinn un Expansion.
Doch als et eng wur, wor der joode Jong op emol in Kur.
Os bliev nex anderes överisch, als selver jet ze dohn.
Mir schaffen dat, wenn mir zosammestohn.

Musik: Mario Derichs - Text: Günter Hochgürtel - 1989

zurück ...

All die ärme Dierche

Wenn im Hers de Bösch sich färv, un et letzte Blömche stirv,
jeht dr Jäjer an se Spind, hölt Stefele, Hot un Flent.
Janze Rudel jröner Röck strieve dann möt Flent und Möpp
durch de Foersch un dörch den Flur,
dem Wild ömme op dr Spur.

Selvs dem Keiler help et wenig, dat her Frau hät un Famelesch.
Möt ner Ladung Schrot em Kreuz deht dat Dier de letzte Seufz.
Dr. Hasselbach schwenk stolz se Jewehr im Unterholz.
Denn für seng Trophäenschau hät der Mann jetz och en welde Sau.

All die ärme Dierche hangen an dr Stang.
Affjeknallt senn Has un Riehche un Fasan.
Et jeht Äzezupp und Bier op de Drievjaach im Revier.
Joot jetroffe, joot jesoffe, Waidmannsheil!

Och e Füßje soch dat Spöll, blev em Bau un wor janz still.
Daht bei sich: "Wat ös dat schlömm. Hoffentlich jeht dat eröm."
Doch et duert keen halve Stond, doch looch dat Füßje vür de Hongk.
Duedjebösse un jehetz, vom Kopp bös an dr ruede Stetz.

Fuffzisch Schoß hatt´ Mauels Dei att verpölvert, doch vorbei.
Als her endlich richtig trof un ne Driever zosammebrooch.
Trotzdem hät dat Spaß jemaht, et witt jefiert bös en die späde Naht.
Un se söngen all zom Schluß us voller Broß die "Waldeslust".

zurück ...

Leev Mam

Leev Mam, ich schrieven höck ahn dich.
Denn mir jeht et wirklich zemlich dreckig.
Meng Bud ös kalt un ich hann keene Brand.
Un letzte Woch ös mir de Freundin wegjerannt.
Leev Mam, ich hann vell falsch jemaht.
Hann me janze Jeld beim Kaate dörchjebraht.
Selvs et Bett hann se mir jehollt.
Lev Mam, ich hann ne jrueße Hoofe Schold.

Schrecklich jern wär ich jetz bei üch dehehm,
säß en de Stoff op de wärme Oevebank.
De janze Welt hann ich mir anjesehn.
Doch jetz bin ich vür Heimweh krank.

Lev Mam, ich weeß, wat du jetz sähs.
Ich wollt jo fott, obwohl du schenge dähts.
Doch all dat help mir net mieh us de Patsch.
Als jonge Kerl mäht mer manchmol su ne Quatsch.
Lev Mam, scheck mir e bessje Jeld,
söss witt mir de Koffer vür de Dür jestellt.
He in Berlin kick jeder doch nur noh sich.
Wer selvs net zoschläät, der krett he wirklich keene Stech.

Lev Mam, de letzte Schnibbel Bruet
ess ich höck Ovend, un Morje hann ich Nuet.
Viellech kresch ich en Zupp bei de Heilsarmee.
Ich hann noch net ens en Mark im Portemonnaie.
Lev Mam, wie sitt et bei üch us.
Jeht de Vatter noch ömme en de Bösch.
Ös me Zömmer noch su wie et fröde wor,
möm Iesebett un möm Chemielabor?

Text und Musik: Günter Hochgürtel - 1988

zurück ...

Diddleybum-Song

Ich looch morjens im Bett, wor noch half am dröhme,
et Radio leef un ich dräht noch ens deef ent Plumeau.
Drusse wor et janz jrau, an eenem Seel am Rähne.
Meng Schluffe wore fott, de Wecker kapott,
un ich moht janz dringend nohm Klo.
Der Kerl im Radio schwaad, ohne Luff ze holle,
her hätt' en janz neue Platt us London möt jebraat von BBC.
Bei de ierschte paar Tön jeng et direck in de Volle.
Ich soß möt eenem Schlaach im Bett hellwaach,
im Kopp nur die Melodie, und die jeng:

Di, Di diddlebum, dibble dabadeibu,
di diddle ummedumme diddle dabadei,
Diddle I dy Thiddy dy dibedabedadibu,
Woum diddle umme dumme diddle umme dei.
Oh diddle bume, diddle bume, diddle bume,
diddle bume, diddle bume, diddle bume, diddle bume dei.
Bibbi di bu, bibbly bu, dibum dibeibu,
woop didi woop woop, diddleybume dei

Dat Leedche hatt' mich jepack, ich wor et ömme am flöte.
Ich saht zo mir: "Die Plaat moss her - keen Frooch."
In et Auto jesatz un op et Jas jetröde.
Ich fong möt vell, vell Jlöck en kleene Parklöck medde in de Einbahnstroß.
"Kennen Sie denn nicht das Lied? Et lief heut morjen im Radio."
Dat Mädche in dem Lädche lurt mich dämlich ahn un saht: "Nee!"
"Ich weiß ja selbst net wie et heiß. Keinen Schimmer von dem Sänger oder so."
Ich hurt Honderte von Plaate, die se do im Lade hatte,
doch op keener wor meng Melodie. Denn die jeng:

Ich reef beim Radio ahn, dat wollt ich doch ens wösse.
An die Nommer konnt sich keene von der Löckche entsenne: "Null Ahnung."
Ich froot in jeder Kneip, in de Schöl un bei der Presse.
"Der Titel von dem Leed? Weeß net, wie der heeß." Un mir looch her op de Zong.
Neulich kohm ich ens noh Bonn, in de City wor de Düvel loss.
Ich denk op emol, ös dat wohr, do spellt en Band me Leed.
Die woren all in Uniform, su als wären se von de Bundesposs.
Ne ählere Passant, der die Jonge kannt, meent, dat wär de Heilsarmee.

Musik: Chas & Dave - Text: Günter Hochgürtel - 1989

zurück ...

Möt Hipp-hipp-hurra

Mir hann os de Kopp zebrauche, waröm hahle mir os Knauche
Jeden Sonndach henn un schaffe trotzdem keene Sieg.
Wenn mir ans e Törche kreje un os en de Ärme leje,
zeech der schwatze Mann en Abseitsstellung ahn.

Möt Hipp-Hipp-Hurra jeht es ent Jewöhl,
ömmer kräftig op die Knauche drop.
Möt Hipp-Hipp-Hurra un möt vell Jebröll
witt alles platt jeklopp.
Möt Hipp-Hipp-Hurra spellt die DJK
de drette Kreisklass raff un ropp.
Mir stohn in de Tabell ömme nur an letzter Stell.

Tönnes, ose Libero, moss zweschendörch off op de Klo.
Denn dat velle Bier, dat dröck jewaltig op de Blos.
Och die andre hann beim Spelle ahn die dreienhalf Promille.
Möt Schnaps un Bier im Bloot ös Fußball richtig joot.

Mittelstürmer spellt bei os Harry möt dem stramme Schoss.
Wenn der richtig afftreck, schläät et wie e Bömbche en.
Harry hät nur e Problem: Ohne Brell kann her nex sehn.
Die flüch bei jedem Pass dem Harry von de Nas.

Ose Elf, do jett et nex, spellt möt alle fiese Tricks.
Rejelmäßig kreje mir drei Mann vom Platz jestellt.
Kämpfe dohn mir wie die Stiere, könne wirklich joot verliere.
Ejal, wat och passiert: Nohm Schlusspfiff witt jefiert.

Text und Musik: Günter Hochgürtel - 1989

zurück ...

Börjemeeste Nieres

Börjemeeste Nieres, Börjemeeste Nieres
hät seng Föngere överall im Spöll.
Ohne osere Nieres, ohne osere Nieres,
ohne Nieres löf net vell.

Im Jemeenderot mäht her jrueße Woet, keener schwaat esu lang.
Nieres ös e Kerl von besondrer Zoet, spellt se all an de Wangk.
Keen Stroß witt jebaut, ohne dat her et well.
Un seng Firma krett de Auftrag, Nieres setz jo an de Quell.

Witt im Krankehuus ans e Pößje frei, wo mer net vell ärbede moß,
die Stell krett bestemp ohne Klöngelei Nieres senge Vetter von de Poß.
Kickste Mondachs in de Zeidung, siste Nieres överall,
bei de Schötze om Kommers, bei de Feuerwehr om Ball.

Nieres fährt och ans im besoffene Kopp naats möm Auto noh Huus.
Hält bei de Polizei un säht janz salopp: "Jonge, maht für höck Schluß!"
Mäht her jet falsch, nie witt her nervös,
osere Börjemeeste fällt eben ömme op de Fööss.

Seng Schokoladesitt zeech der Nieres nur, stet de Wahl vür de Dür.
Käppche und Luffballons hölt her möt op Tour, Musik un e Faß Bier.
Un wer hät zom Schluß dat Renne jemaht:
Natürlich osere Nieres, wat hat ihr dann jedaht.

Jrau melierte Hoor, blauer Maßanzoch, Nieres stellt att jet dar.
Su ne schöne Jong kött natürlich och möt de Fraue joot klar.
Net nur dehehm söck Nieres se Pläsier,
her weldert och ans jern in anger Löcks Revier.

zurück ...