Kontakt ::

Et Bess vom Bess

Titel:

Eenes Daachs bin ich fott
Loss mich emol noch de Sonn opjohn sehn
Dat ruede Ribbelche
Wat wär ich nur ohne Dich
Du kress de Nas net voll
Aandaach
Kühme
Schluss möt der Jarerei
De Kopp voll Dröhm
Nex druss maache
Kakushöll
Amerika, ich komme
Annejret
Hierode john
Bliev noch bei mir
Eefel
Mir john noch lang net hehm
Wenn ich net mieh benn

zur Bestellung ...