Kontakt ::

Das Beste - Live

Titel:

Letzte Naat schlooch Martha zo
En der ahle Kaschemm
Miteinander
Himbeermarmelad
Ahle Möllsteen
Schneider Nöll
All die ärme Dierche
Keener hät sich selver jemaht
Nempt mich möt
Loß mich doch net em Rähn stohn
Mir senn von höngerm Bröddezong
Gummibärchen
Komm erenn
Treck dat Hemp us. Adelche
L'important, c'est la rose
Börjemeeste Nieres

zur Bestellung ...


Letzte Naat schlooch Martha zo

Dat ös jedes Mol e Drama, wenn des naats öm halve Vier
Hannes us dr Wietschaff kött, bös ove henn voll Schnaps un Bier.
Un mir leje en den Hecke, wenn her vür de Huusdür steht.
Plötzlich jet et Zänk un Krach: Martha wor noch wach.

Hoor zerzaus un Hemp zerrösse, su kött Hannes anjedresse,
wenn seng Frau en zweschehatt, dann ös der ärme Deuvel platt.
Blaues Ooch und decke Bühle, Hannes ös et für ze hühle.
Letzte Naat schlooch Martha zo un Hannes jeng k.o.

Martha ös e kräftig Fraumensch, resolut un couragiert.
Hannes hatt´ se vür e paar Johr op Mallorca kennejeliert.
Iersch jeng alles nett un freundlich, doch dat wor janz flott am Engk.
Hannes hatt´ seng Huhzittsnaat alleen om Klo verbraat.

Ömme woren se am hetze: "Hannes, du stehs ongerm Schluff.
Zeech dem Martha ens wer Chef ös un jangk en dr nächste Puff."
Hannes däht, wie öm jeroode, maht de janze Lohntüt drop.
Martha hät en dann möt Freud kräftig dörchjebläut.

Eenes schönen Daachs hat Hannes sich ent Kluester afjesatz.
Bei de fromme Jesuiten hatt´ her att ne faste Platz.
Plötzlich klopp et an de Pforte, Hannes woß, wer drusse stonnt.
Martha schreit: "Komm du noh Huus, dann schlaach ich dich zo Muus."

Text und Musik: GünterHochgürtel - 1988

zurück ...

En der ahle Kaschemm

En der ahle Kaschemm blös de Wöngk dörch et Daach,
et hühlt em Kamin un die Kellerdür krach.
En der ahle Kaschemm, do bröckelt der Lehm,
Spönne un Müüs föhlen sich wie dehehm.

En der ahle Kaschemm rüsch et muffig un fuul,
ke Jlas ös mieh janz, keene Desch, keene Stohl.
Die Musikbox rauß stell vür sich henn.
Die hät att lang keen Mark mieh jesehn.

Mein Jott, wat hann mir do vürn Feste jefiert,
wie die Stiere jesoffe un möt de Wiever hantiert.
Jedanz un jeknobbelt, jeschwaat und gelaach.
Mit hann wirklich de Naat zom Daach jemaht.

En der ahle Kaschemm ös de Deck schwatz vom Rooch,
denn der düre Ventilator hann se selde jebruch.
En der ahle Kaschemm steht e Klavier en dr Eck,
die Sidde verstemp, die Tasten verdreck.

En der ahle Kaschemm senn de Schieve half blöngk.
Dr Zapphahn hät Jrönspan, wie hät der fröde jeblengk.
En der ahle Kaschemm stohn de Pött noch om Herd,
die Reklame für Reval, die lett om Jesiert.

En der ahle Kaschemm wor de Afftrett om Hof,
E Plumsklo möt Zeidunge, weil et angersch nex jov.
En der ahle Kaschemm hatt´ ich ömme Kredit,
der Deckel blev, wenn ich blank wor, beim Wiet.

En der ahle Kaschemm wür ich jern noch ens stohn,
Sebbeschröm spelle un vür mir ne Korn.
An der ahle Kaschemm hängk me Hätz erjendwie,
wat mir domols erlöv hann, dat verjeißen ich nie.

zurück ...

Miteinander

Der Mensch kann manche Sachen
ganz für sich selber machen,
laut lachen oder singen, kreuzweis´ im Tanze springen.
Doch bringt das nicht die eine Erfüllung so alleine.
Es wird gleich amüsanter, betreibt man´s miteinander.

Oh, lioliola, wir sind miteinander da,
zusammen und gemeinsam, nicht einsam und alleinsam.
Oh lioliola, miteinander geht es ja,
wenn wir zusammen kommen, kommen wir der Sache nah.

Zu manchen Tätigkeiten bedarf es eines Zweiten.
Zum Beispiel zum Begleiten, zum Tratschen und zum Streiten.
Auch das Zusammensingen soll zweisam besser klingen,
erst recht in Liebesdingen läßt sich zu viert mehr bringen.

Auch das Fußballspielen geht immer nur mit vielen,
und auch das Volksfestfeiern, und das nicht nur in Bayern.
Selbst Demonstrationen, wenn sie den Aufwand lohnen,
erfordern eine Menge an menschlichem Gedränge.

Im wesentlichsten Falle, da brauchen wir uns alle,
auf diesem Erdenballe, damit er nicht zerknalle.
Schiebt alle Streitigkeiten für eine Weil´ auf Seiten
und laßt uns drüber streiten dereinst in Friedenszeiten.

zurück ...

Himbeermarmelad

De schönste Zitt vom janze Daach
ös morjens fröh, kaum benn ich wach,
freu ich mich att op deng Himbeermarmelad.
Noch bevür, bevür ich mich dusch,
maach ich ne Ömwäsch dörch de Kösch
un schmier mir e Brüetche möt Himbeermarmelad.
Dat Zeug schmeck, schmeck mir wie jeck,
wie kreß du dat nur henn.
Do moß doch erjendwie ne Trick bei senn.
Fresch jeplöck un enjekauch, alles selvsjemaht,
dat ös Wahnsinn, dat ös Himbeermarmelad.

Jangk mir fott möt Müsli natur,
ich maach och ke Yoghurt pur.
Kranke bruche dat, ich bruch Himbeermarmelad.
Op Eier benn ich net su versesse,
Wuesch un Kies kann ich joot messe.
Doch ich titsche em Quadrat ohne Himbeermarmelad.
Emol hann Schwartau probiert,
och Zentis ös net schlääch.
Doch jeder, der sich uskennt, jet mir rech.
Fresch jeplöck un enjekauch, alles selvs jemaht,
dat ös Wahnsinn, dat ös Himbeermarmelad.

Ich frog mich off, waröm hann ich,
jehierod usjerechnet dich?
Ich jlöuv bahl, dat looch an der Himbeermarmelad.
Du bös ne schön, du bös och ne schlau,
en janz un jar jewöhnliche Frau.
Noch et Beste an dir ös deng Himbeermarmelad.
Wenn ich ens om Stervebett leje,
dohn bahl de Ohre zo,
dann loof en de Keller un kick noh,
ob mir noch e Jläsje hann, stell et mir parat,
für de letzte Wäesch deng Himbeermarmelad.

zurück ...

Ahle Möllsteen

Ahle Möllsteen, wenn du verzälle könns.
Stehs seit Johr un Daach onge an dr Bach,
rührs dich niemols weg vom Fleck,
ömme en dr selve Eck.
Ahle Möllsteen, wenn du verzälle könns.

Weßte noch als ich möt Doris
ovends ömme lans die Bach spaziere jeng.
Wie ich an dem Mädche heng.
Wenn et düster wur, däht ich flöte,
un dat Doris schlech sich heimlich dörch de Dür
un trof sich dann möt mir.

Menge Pap, der durf nex wösse.
Her meent, Doris wär keen Fraue für senge Jong.
Do kannt der ke Pardon.
Doch mich däht dat ne stüre,
denn möt Doris hatt´ ich doch me schöns Pläsier,
wor ich janz noh bei ihr.

Op oserem drüjje Plätzje,
do konnt os nie e Mensch beim Schmuse sehn,
nur der Möllesteen.
Un noher loch dat Doris
wie e Kätzje janz eng en mengem Ärm
un ich hehlt et janz wärm.

Mir hann os irjendwann verlore,
ich jeng fott, leed Doris janz alleen
zoröck am Möllesteen.
Hür ich dat Möllrad ruusche,
dann denke ich noch off, wie et fröde wor,
vür all der lange Johr.

zurück ...

Schneider Nöll

Als os Oma vür zwei Johr de Trapp eraff feel,
leeve Jott, dat wor esu schlömm.
Se hatt sich allerhand jebrauche un vierzehn Daach drop
do wor et möt de Oma eröm.
De Mam, die wor ferdisch, möt de Nerve am Engk,
hät nur Rotz un Wasser jehühlt.
All die Todesanzeije un der janze Kroom.
Dat hatt os jrad noch jefählt!
Wat mäht me nur en solche Fäll? Wer ös direk zur Stell?

Roof Schneider Nöll, Schneider Nöll,
der brengk dich onge de Erd.
Der Mann, der weeß, wat sich jehürt. Der Mann hät Pietät.
Roof Schneider Nöll, Schneider Nöll,
der siste ömme, ömme nur in Schwatz.
Un wenn her lans de Ecke strich,
do mäht sujar de Katz ne Satz.

Ose Nöll ös nur leider net ömme op Zack,
denn her hät off eene em Tee.
Bejm Jräverushöwe söngk her us vollem Hals:
"Viva Espana, olé!"
Beim Bejrävnis von dem ahle Oberförster Schmidt,
do hät et dann richtisch jeschnaaf.
Osre Nöll hatt ans wedde zovell jetank
un feel koppövver ent Jrav.
Die Löck, die hann sich ärsch jeschamp.
Doch Nöll schreijt nur "Verdamp!"

Möt denne Duede kohm Nöll am beste parat.
Die mahten öm selde Brack.
Jet jeweische, jet jeschmink und de Hängk jefahlt:
en de Kess, Deckel drop, Zack!
Neulich kohm der Nöll vom Beerdijungskaffee
en seng Werkstatt zoröck.
"Hann ich en Erscheinung oder benn ich nur blau?"
Nöll wur janz stief vür Schreck.
Do stond der Duede en de Eck wie en Latz,
weil Nöll der Kerl verjesse hat.

Text und Musik: Günter Hochgürtel - 1992

zurück ...

All die ärme Dierche

Wenn im Hers de Bösch sich färv, un et letzte Blömche stirv,
jeht dr Jäjer an se Spind, hölt Stefele, Hot un Flent.
Janze Rudel jröner Röck strieve dann möt Flent und Möpp
durch de Foersch un dörch den Flur,
dem Wild ömme op dr Spur.

Selvs dem Keiler help et wenig, dat her Frau hät un Famelesch.
Möt ner Ladung Schrot em Kreuz deht dat Dier de letzte Seufz.
Dr. Hasselbach schwenk stolz se Jewehr im Unterholz.
Denn für seng Trophäenschau hät der Mann jetz och en welde Sau.

All die ärme Dierche hangen an dr Stang.
Affjeknallt senn Has un Riehche un Fasan.
Et jeht Äzezupp und Bier op de Drievjaach im Revier.
Joot jetroffe, joot jesoffe, Waidmannsheil!

Och e Füßje soch dat Spöll, blev em Bau un wor janz still.
Daht bei sich: "Wat ös dat schlömm. Hoffentlich jeht dat eröm."
Doch et duert keen halve Stond, doch looch dat Füßje vür de Hongk.
Duedjebösse un jehetz, vom Kopp bös an dr ruede Stetz.

Fuffzisch Schoß hatt´ Mauels Dei att verpölvert, doch vorbei.
Als her endlich richtig trof un ne Driever zosammebrooch.
Trotzdem hät dat Spaß jemaht, et witt jefiert bös en die späde Naht.
Un se söngen all zom Schluß us voller Broß die "Waldeslust".

zurück ...

Keener hät sich selver jemaht

Hamachers Hein vom Jongjeselleverein, der hatt´ als kleene Jong att en Pläät.
Mir reefe in de Schöl: "He, Eierkopp!" un hann os janex dobei jedaht.
Doch meng Mam, die hät ömme jesaht: "Keener hät sich selver jemaht".

Komsums Käth, dat ös su platt wie e Brött, dat hät su joot wie nex en de Blus.
Et rennt jede Morje in de Kerch un böt: "Joot, wenn ich doch jet miehde hätt´."
Emol hät en Stimm von ove jesaht: "Käth! Keener hät sich selver jemaht".

Trotzdem mäht et Spaß, wenn mer lästere kann övver ruede Hoor un schäbbije Been.
Wat e Jlöck, dat de Löck net all jlich ussehn, söss wär das Lövve halv su schön.

Menge Ohm Schäng, över zwei Meter jrueß, feel eenes Dachs öm un wor dued.
Der Bestattungskerl kohm schwer in Nuet: Für Schäng wor jede Sarg zo kuet.
Her hät en eefach doppelt jelaht. Weil: Keener hät sich selver jemaht.

Ich kannt ens e Fraumensch us Jerolsteen, dat stonk janz ärsch us dr Muul.
Wenn et mich anlaach, dann woß ich waröm: Jede Zangk von dem Mädche wor fuul.
Ich hann de Kurv jekratz un bei mir jedaht: "Keener hät sich selver jemaht."

Belurt üch ens osre Kanzler Kohl, wat hät der wedde zojelaht.
Der paß bahl in keene Anzoch erenn, dat ös un bliev en janz fette Schwaat.
Ihr könnt üch denke, wat de Mam wedde saht: "Jong, keener hät sich selver jemaht".

Ich jev jo zo, wo mir jrad dobei senn: Kleen ös se net jrad, meng Nas.
Su ne Zinken föngste net överall, do witt sujar der Schwarzenbeck blaß.
Doch meng Mam, die hät ömme jesaht: "Jong, keener hät sich selver jemaht".

zurück ...

Nempt mich möt

Ne Hoofe bongder Ware fuhr eenes Dachs bei os,
op dr Maat un maht do Halt, medde vür de Poss.
Ich jeng direck ens lure, wat et do net alles jov:
Elefante, Öselche un dressierte Schof.

Dat Zelt wur opjeschlare, et stonnt em Rubbeldikatz.
Menge Opa jov mir Jeld vür ne joode Platz.
Un als der Chef vom Janze sich zeech im schwatze Frack,
do hatt´ mich die Zirkusluff irjendwie jepack.

Un ich saht: "Nempt mich möt, nur e kleenes Stöck.
Ich kann Seelche sprönge, Jummitwist, Flicflac und Spajat.
Nempt mich möt op die Rees, denn ich wär et leevs,
statt iewisch in de Schöl zo john, ne Zirkusakrobat."

Su bahl die Schöl erömm wor, höngen mir an dr Mangnesch.
Braaten Foder vür die Perd, vür de Bär e Stöckche Fleesch.
Die Clowns un die Jongleure zeechten os ihr beste Tricks.
Doch kapiert hät keener jet, dat jeng os vell zo fix.

Ich hat meng Spellsaache un Plute enjepack,
leef domöt in Richtung Maat, Koffer huckepack.
Doch ich wor vell zo spät dran: Keene Zirkus witt un breet.
E paar Tränche kohme mir, ich däht mir selver leed.

zurück ...

Loß mich doch net em Rähn stohn

Loß mich doch net im Rähn stohn,
maach de Dür op, ich wären doch seckenaß.
Loß mich doch net im Rähn stohn,
wat soll der Quatsch, Mensch, bös du jetz usjerass?

Su jläuv mir doch, möt Sabin´ von növvenahn
hann ich nu wirklich nex jehatt, do ös absolut nex dran.
De Löck, die meenen zwar, se hätten ös jesehn.
Doch dat kann janet senn, do schwör ich Steen un Been.

Su jläuv mir doch, op de letzte Käjeltour,
hann ich ke Mädche anjepack, denn ich wor besoffe nur.
Der Schmitze Chress, weßte, der verzällt vell Dress.
Der looch doch selver möt nem Schoß us Kölle in de Kess.

Su jläuv mir doch, der Breef in menge Jack,
der hät mir sicher us Versehn su ne Blödmann zojesteck.
Ich leeje net un ich maach die och nex wieß.
Ich wor nie in Paris un ich kenn ke Annelies.

Ich besser mich bestemp, ich dohn alles, wat du wells.
De Wietschaff ös jestreche, keene Schnaps mieh un ke Pils.
Ich helpe dir beim Spöhle, ent Theater john mir och.
Du bös doch ömme noch me Joldstöck, du weß, dat ich dich bruch.

zurück ...

Mir senn von höngerm Bröddezong

Mir senn von höngerm Bröddezong, mir hann ke Fernsehn un ke Telefon.
Zwölf Morje Land un aach Stöck Veh, mir rühren os nie weg von he.
Bei os bliev alles wie et wor, mir söngen allemann im Kerchenchor.
Dr Küster ös och Dirijent, weil der als eenzijer Note kennt.

Un jedes Wochenende brech die welde Meute
us Kölle, Bonn und Oche övver os erenn.
Dann holle mir os Köngde leever von de Stroße,
denn mer kann jo niemols wösse, wat dat vürn Lompe senn.

Mir senn von höngerm Bröddezong, mir hann ke Fernsehn un ke Telefon.
Bei os witt Schnaps noch selvs jemaht un jede Jrosche witt gespart.
De Kirmes ös os hühstes Fess, weil jeder drei Daach lang besoffe ös.
Möm Zabel häut mer op de Hahn. Der Kopp flüsch fott, der Rest bliev dran.

Seit neuestem jet et och bei os su`n Milzehüüsje,
wo Naats jet los ös, wo et ruede Lämpche brennt.
Wo all die schöne Hure schmuse möt de Bure.
Su manche hät dobei et Melke jlatt verpennt

Mir senn von höngerm Bröddezong, mir hann ke Fernsehn un ke Telefon.
Vür jedem Huus ne Hoofe Möss, os Landluff jett et janz omsöss.
Mir wähle ömme CDU, söss krejen mir Krach möt osrem Herrn Pastur.
Der bött in jeder Prozession: "Oh, Herr, laß siegen die Union!"

zurück ...

Komm erenn

Komm erenn, komm erenn, ich hann dich lang net jesehn.
Sach, wie ös et dir erjange, seit du fott bös von Dehehm.
Komm erenn, setz dich henn, drönk möt mir e Jläsje Weng
un verzäll, wat all passiert. Du wors iewisch un drei Daach ongerwäs.

Mensch, nu loß sich ens belure, op du noch der Ahle bös.
Siss jet möt us öm de Ohre, und deng Hoor, die senn bahn wiss.
Stemp dat wirklich möt Jamaika, do hatt's du en Hafenbar.
Un jet späder, su witt verzallt, en Tabakfarm op Sumatra.

In Alaska wors du och att. Jott, wie witt ös dat von he.
Wor et dir do net ze kalt, Mann, jeden Daach nur Ies und Schnie.
Ich jlööf, do wär mir Rio leever, wie lang häste do campiert?
All die kaffeebronge Wiever, häs dich bestemp joot amüsiert.

Jede Kaat, die du jescheck häs, hann ich verwahrt in menger Kess.
Doch öm selver afzehaue, hatt' ich ömme zovell Scheß.

zurück ...

Treck dat Hemp us. Adelche

Et ös vür ze Kriesche, wat maach ich verkiert,
dat Adelche, meng Frau, sich noch ömme su ziert.
Wenn mir ovends nohm Bett john, nex im Fernsehn mieh kütt,
däht ich jern noch jet schmuse, doch se dreht sich op Sitt.
"Adelche, wat ös dann", saach ich, "bös du att möd".
Se säht jet von Koppengk un dat et höck net jeht.
De Wärmflasch im Röcke un de Deck bös ant Kinn.
Un ömme fällt Adelche en neue Usred en.

Treck dat Hemp us, Adelche, wat genierst du dich su.
Treck dat Hemp us, Adelche, ke Mensch lurt os zo.
Loß de Lamp an, Adelche, söss sehn ich dich net.
Loß de Lamp an, Adelche, un komm jetz ent Bett.

Ich kohm att am Anfang net richtig parat.
Jeng ich in de Nahkampf saht Adel': "Jong, nu waat!
Du moß dich jedolde möt dem Knutsche un su,
un alles andere ös suwiesu vür de Huhzitt tabu.
Ich jov mich zofredde, weil ich daht: "Erjendwann
witt dat Mädche och Loss op dat Spöllche hann."
Et wur och jehierot möt jrueßem Tamtam.
Doch ovends leef noch ömme dat selve Projramm.

Ich woß keene Rat mieh un jeng bei Pastur.
Her säht: "Lieber Freund, vertraue mir nur.
Schick mir die Adele am Sonntag vorbei.
Ich tue mein Bestes, ich helfe euch zwei."
Zwei Stond wor Adelche att im Pastorat.
Ich daht mir: "Dr Deibel, wat witt do jemaht!"
Janz heimlich un leis schlich ich an de Dür.
Mich trof fast der Schlag, denn do säht os Pastur:

zurück ...

L'important, c'est la rose

Toi qui marches dans le vent
Seul dans la trop grande ville
Avec le cafard tranquille du passant
Toi qu'elle a laissé tomber
Pour courir vers d'autres lunes
Pour courir d'autres fortunes
L'important...

L'important c'est la rose
L'important c'est la rose
L'important c'est la rose
Crois-moi

Toi qui cherches quelque argent
Pour te boucler la semaine
Dans la ville tu promènes ton ballant
Cascadeur, soleil couchant
Tu passes devant les banques
Si tu n'es que saltimbanque
L'important...

Toi, petit, que tes parents
Ont laissé seul sur la terre
Petit oiseau sans lumière, sans printemps
Dans ta veste de drap blanc
Il fait froid comme en Bohème
T'as le cœur comme en carême
Et pourtant...

Musik: Gilbert Becaud - Text: Louis Amade

zurück ...

Börjemeeste Nieres

Börjemeeste Nieres, Börjemeeste Nieres
hät seng Föngere överall im Spöll.
Ohne osere Nieres, ohne osere Nieres,
ohne Nieres löf net vell.

Im Jemeenderot mäht her jrueße Woet, keener schwaat esu lang.
Nieres ös e Kerl von besondrer Zoet, spellt se all an de Wangk.
Keen Stroß witt jebaut, ohne dat her et well.
Un seng Firma krett de Auftrag, Nieres setz jo an de Quell.

Witt im Krankehuus ans e Pößje frei, wo mer net vell ärbede moß,
die Stell krett bestemp ohne Klöngelei Nieres senge Vetter von de Poß.
Kickste Mondachs in de Zeidung, siste Nieres överall,
bei de Schötze om Kommers, bei de Feuerwehr om Ball.

Nieres fährt och ans im besoffene Kopp naats möm Auto noh Huus.
Hält bei de Polizei un säht janz salopp: "Jonge, maht für höck Schluß!"
Mäht her jet falsch, nie witt her nervös,
osere Börjemeeste fällt eben ömme op de Fööss.

Seng Schokoladesitt zeech der Nieres nur, stet de Wahl vür de Dür.
Käppche und Luffballons hölt her möt op Tour, Musik un e Faß Bier.
Un wer hät zom Schluß dat Renne jemaht:
Natürlich osere Nieres, wat hat ihr dann jedaht.

Jrau melierte Hoor, blauer Maßanzoch, Nieres stellt att jet dar.
Su ne schöne Jong kött natürlich och möt de Fraue joot klar.
Net nur dehehm söck Nieres se Pläsier,
her weldert och ans jern in anger Löcks Revier.

zurück ...